આ મેસેજિંગ એપે વોટ્સએપને છોડ્યું પાછળ, સૌથી વધુ ડાઉનલોડ થઈ

વોટ્સએપની નવી પોલિસી વિવાદનો સૌથી વધુ ફાયદો ટેલિગ્રામ એપને થયો છે. તે પ્રાઈવેસી ફોક્સ મેસેજિંગ એપ છે અને ટેલિગ્રામ જાન્યુઆરી …

Read more